ZBC Kaakchirurgie365 Klachtenregeling 

Onze kaakchirurg en zijn team van assistenten doen altijd hun uiterste best doen om u goede zorg en hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u achteraf niet volledig tevreden bent over uw kaakchirurgische behandeling. We hechten veel waarde aan patiënttevredenheid. Uw klachten en opmerkingen nemen wij dan ook zeer serieus. Zo kunnen wij onze zorgverlening verder verbeteren.

Niet tevreden? Wanneer u niet geheel tevreden bent over een behandeling, blijft u hier dan niet mee rondlopen. Veel klachten kunnen gebaseerd zijn op miscommunicatie of een verschillend verwachtingspatroon. Wij stellen het zeer op prijs dat u in eerste instantie contact met ons opneemt zodat wij in de gelegenheid zijn om uw onvrede weg te nemen en/of hiervan kunnen leren. De ervaring heeft geleerd dat een groot deel van de klachten op deze manier verholpen wordt.

U kunt hier ons klachtenformulier invullen. Onze praktijkmanager zal uw klacht zo snel mogelijk in behandeling nemen.

Kaakchirurgie365 Complaints Procedure

Our oral surgeon and his team of assistants employees always do their utmost to provide you with good care and assistance. Nevertheless, it is possible that you are not fully satisfied with your oral surgery treatment afterwards. We attach great importance to patient satisfaction. Your complaints and comments are therefore taken very seriously. In this way we can further improve our care.

Not satisfied? If you are not completely satisfied with a treatment, please do not continue to walk around with this. Many complaints may be based on miscommunication or different expectations. We appreciate it very much that you contact us in the first instance so that we have the opportunity to take away your dissatisfaction and/or learn from it. Experience has shown that a large proportion of complaints are resolved in this way.

Here you can fill out our complaint form. Our practice manager will handle your complaint as soon as possible.

Externe klachtenregeling via “Klachtenportaal Zorg”

Mocht u er samen met uw zorgverlener niet uitkomen, dan heeft u ook de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan een externe klachtenfunctionaris. Een klachtenfunctionaris is een onafhankelijke professionele bemiddelaar, die samen met u en uw zorgverlener kan werken aan een oplossing.

Wanneer u een klacht indient, wordt ernaar gestreefd om binnen 6 weken tot een oplossing te komen. Wij werken hiervoor samen met “ Klachtenportaal zorg”.

U kunt uw klacht voorleggen via: Klachtenportaalzorg.nl

Geschillencommissie

Bent u niet tevreden over de oplossing en de behandeling van uw klacht, dan kunt u uw kwestie voorleggen aan de erkende Geschillencommissie KPZ. De kosten van het indienen van een geschil bedragen €90 euro griffiegeld. De geschillencommissie onderzoekt de situatie, doet een bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden en kent eventueel een schadevergoeding toe.

 

Eerst meer informatie?

U kunt ons bellen indien u meer informatie wenst of vragen heeft

Tel: 085-0189440
E-mail: info@kaakchirurgie365.nl

Heeft u een verwijzing en u wilt een afspraak?

Leest u dan deze -> patiënteninfo